Choose your region
ΕΠΑΦΗ | Ελλάδα
Menu

Ποιότητα-Περιβάλλον

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στην ελληνική αγορά παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο και σκληρό PVC.  Είναι μέλος της πολυεθνικής εταιρίας PIPELIFE, η οποία σήμερα είναι η δεύτερη σε μέγεθος εταιρία παραγωγής πλαστικών σωλήνων στην Ευρώπη με 30 εργοστάσια σε 26 χώρες.

Η υψηλή ποιότητα αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των προϊόντων μας σαν αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειάς μας για αριστοποίησή τους. 

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πελάτη. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της εταιρείας έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν, όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρονται. Περαιτέρω η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στους τομείς των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τον σχεδιασμό ,την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων της στους πελάτες της.

Επί πλέον η εταιρεία με την στενή συνεργασία τόσο με του υπάρχοντες όσο και με τους εν δυνάμει μελλοντικούς υποψήφιους πελάτες της, προσπαθεί να κατανοήσει τις τάσεις της αγοράς πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων και τις νέες ανάγκες που υπάρχουν προκειμένου να βελτιώσει τα υπάρχοντα προϊόντα της ή να αναπτύξει νέα προϊόντα και τεχνολογίες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αποτελούν μία πρόκληση, η οποία μόνο με την συνεχή αλλαγή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών καθώς και των συστημάτων διοίκησης μπορεί να αντιμετωπιστεί. Για αυτόν τον σκοπό η εταιρεία φροντίζει με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της απόδοσης του Συστήματος Ποιότητας να θέτει νέους στόχους Ποιότητας (quality objectives) να εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η εμπειρία και εκπαίδευση του προσωπικού μας και η αφοσίωσή του στις αρχές της Ολικής Ποιότητας στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και την τελική ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. 

Από τα πρώτα κιόλας στάδια της λειτουργίας της, η εταιρία PIPELIFE ΕΛΛΑΣ εφαρμόζοντας τις αρχές της μητρικής εταιρείας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές διατυπώνονται στις αξίες ,την αποστολή και το όραμα όλου του ομίλου , έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη πολιτική για το περιβάλλον, την οποία συνεχώς εκσυγχρονίζει και προσαρμόζει στα νέα δεδομένα. Η εταιρία δεσμεύεται να παράγει ποιοτικά και ασφαλή για τον καταναλωτή προϊόντα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών της, και συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στη διαμόρφωση και διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος. Η εταιρία σε όλα τα στάδια της παραγωγής των προϊόντων της, μέχρι και την τελική διάθεση αυτών, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και όλο το προσωπικό της είναι ενημερωμένο και ενεργεί με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κύριοι στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας είναι:

 • Η συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας με την τρέχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας για την ενεργό συμμετοχή του στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Η καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των πρώτων και βοηθητικών πρώτων υλών, που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των παραγωγικών διαδικασιών. Οι περιβαλλοντικοί παράμετροι λαμβάνονται υπόψιν σε όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας.
 • Η μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και η πρόληψη των περιβαλλοντικών ατυχημάτων,
 • Η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει ως προϋπόθεση τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.
 • Η ενημέρωση των πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων και εξωτερικών συνεργατών για την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την εταιρία,

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής που ήδη εφαρμόζει η εταιρία, τα παρακάτω έργα έχουν ολοκληρωθεί / πραγματοποιούνται:

 • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυποISO 14001:2004.
 • Έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων (EPD’s –Environmental Product Declarations) για όλα τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία.
 • Ανακύκλωση των μη αποδεκτών προϊόντων της παραγωγής, των υλικών συσκευασίας και άλλων προμηθειών μειώνοντας ή και μηδενίζοντας έτσι τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων. 
 • Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πλαστικών σωλήνων που συλλέγονται από πελάτες.
 • Παράδοση των μη ανακυκλώσιμων στερεών και υγρών αποβλήτων σε εξουσιοδοτημένους φορείς
 • Έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανάμειξης ,αποθήκευσης και διακίνησης των Α’ υλών και με την χρήση φίλτρων προηγμένης τεχνολογίας.
 • Χρήση διάφορων τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης έτσι ώστε να μην γίνεται διάθεση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου η εταιρία θα διευρύνει την περιβαλλοντική της πολιτική και θα επιτύχει ένα  υψηλότερο επίπεδο ποιότητας χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η εταιρεία με το ήδη άρτια καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, είναι ικανή να εφαρμόσει και να θέσει σε λειτουργία το  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Η εταιρεία επίσης είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου εταιρειών για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη κατόπιν αποδοχής της αίτησης συμμετοχής της.Ένα απο τα κριτήρια αποδοχής ήταν και η περιβαλλοντική επίδοση της Εταιρείας. Η εταιρεία οργανώνει περιοδικά  διαγωνισμούς υποβολής προτάσεων και ιδεών απο όλο το Προσωπικό σχετικά με την βελτίωση της υγιεινής ,ασφάλειας και του περιβάλλοντος στον εργοστασιακό χώρο.Οι καλύτερες προτάσεις βραβεύονται .Όσες προτάσεις έχουν σχέση με την βελτίωση του περιβάλλοντος επισυνάπτονται στα αντίστοιχα έντυπα υποβολής περιβαλλοντικών προτάσεων απο το Προσωπικό και χρησιμοποιούνται σαν βάση για περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας. Τέλος, στην Εταιρεία εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαριότητας και διευθετήσεως χώρων “5-S” που άρχισε πιλοτικά το έτος 2007 και επεκτείνεται συνεχώς στα επι μέρους παραγωγικά τμήματα του εργοστασίου.

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί μια δέσμευση για συνεχή βελτίωση και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Φορέας  πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008  και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2008  που εφαρμόζει η εταιρεία είναι η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε . που είναι ο μοναδικός Ελληνικός οργανισμός Πιστοποίησης που συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης IQNet, χορηγώντας παράλληλα και  το Πιστοποιητικό της IQNet που είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη του δικτύου που απαρτίζεται απο αντίστοιχους οργανισμούς Πιστοποίησης πλέον των 30 χωρών. Ο ίδιος φορέας έχει αναλάβει και την πιστοποίηση  της παραγωγής και του ελέγχου των προϊόντων της Εταιρείας για τα οποία έχουν εκδοθεί τα σχετικά Σήματα Ποιότητας.

Ασφάλεια

H PIPELIFE EΛΛΑΣ Α.Ε, έχοντας ως κύριο μέλημα της την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή, εφαρμόζει Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας, στοχεύοντας στην πρόληψη των εργασιακών ατυχημάτων. Η Εταιρεία μας, ως ηγέτιδα στην κατηγορία των δραστηριοτήτων της, δεσμεύει τόσο την Διοίκηση όσο και τους Εργαζόμενους για την συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφαλείας.

 

περισσότερες πληροφορίες:

waterdrop