ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Pipelife Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία-Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων», που εδρεύει στη Θήβα, 5ο χλμ ΠΕΟ Θήβας-Χαλκίδας, θέση Χάλκος, (εφεξής καλούμενη η “Εταιρεία” ή “Pipelife Hellas SA”). Η προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προσέχουμε σε όλες τις επιχειρηματικές μας σχέσεις. Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων»), τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137/ 29.8.2019) καθώς και σύμφωνα με τη λοιπή κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που τηρούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας και  έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και με ποιον τρόπο και για ποιους σκοπούς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και διαβιβάζουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα κατά περίπτωση. Έχει επίσης σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα που έχετε με βάση τη νομοθεσία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τυχόν τροποποιημένων εκδόσεων. 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την εταιρεία “Pipelife Hellas S.Α”. Δεν ισχύει για τις διαδικτυακές υπηρεσίες άλλων εταιρειών του ομίλου Wienerberger ή για τις online υπηρεσίες που διαχειρίζονται τρίτοι.

2. Συλλογή πληροφοριών

2.1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, κτλ. Έτσι, κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο, , συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ιστοτόπου. Η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να συλλέξει αναγνωριστικά συσκευών, cookies και άλλα σήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, για τον συσχετισμό λογαριασμών ή/και συσκευών με εσάς. Κατά κανόνα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Εάν τα προσωπικά δεδομένα σας (π.χ. όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα, βλ. Σημείο 3) συλλέγονται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, αυτό γίνεται, στο μέτρο του δυνατού, σε εκούσια βάση. Εάν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο μας, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και άλλα δεδομένα ά που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της αναγραφόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

2.2. δεδομένα που συλλεγονται αυτοματα

Για λόγους ασφάλειας των δεδομένων και για λόγους βελτιστοποίησης της φιλικότητας προς το χρήστη, συλλέγουμε επίσης μη προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, αποθηκεύονται το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα, το όνομα τομέα του ιστότοπου που επισκεφθήκατε τελευταία πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπο μας, ο αριθμός επισκέψεων και ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο μας, καθώς και οι σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση.

Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα δεν σχετίζονται με δεδομένα από άλλες πηγές. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε εκ των υστέρων τα δεδομένα αυτά, εάν έχουν επισημανθεί τυχόν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

2.3. Cookies και web beacons

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν τα αποκαλούμενα cookies και ιστότοπους. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας. Πρόκειται για μικρά αρχεία με ρυθμίσεις διαμόρφωσης που μας βοηθούν να κάνουμε τις υπηρεσίες μας πιο φιλικές προς το χρήστη, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς. Επιπλέον, τα cookies χρησιμεύουν για την υλοποίηση ορισμένων λειτουργιών των χρηστών.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας συνήθως χρησιμοποιούν "cookies συνεδρίας", τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Περιστασιακά, χρησιμοποιούν επίσης "μόνιμα cookies", τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο. Τα τελευταία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα "cookies τρίτων", δηλαδή cookies τρίτων παρόχων, όπως η Google Inc., ανατρέξτε στους κανόνες απορρήτου των παρόχων αυτών.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή τις ρυθμίσεις απορρήτου των κινητών συσκευών σας για να ειδοποιείστε κάθε φορά που αποστέλλονται cookies στη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε αν θα επιτρέπεται ή όχι το τα cookies κατά περίπτωση. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την αποδοχή των cookies, σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο ή από προεπιλογή, και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή αντιγράφων κάθε φορά που κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, πρέπει να έχετε κατά νου ότι ορισμένες λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας ενδέχεται να μην είναι πλήρως προσβάσιμες αν απενεργοποιήσετε τα cookies.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε web beacons, που ονομάζονται και ετικέτες σελίδων, για να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου μας ή των ενημερωτικών δελτίων μας. Για παράδειγμα, τα ενημερωτικά μας δελτία και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML ενδέχεται να περιέχουν έναν διαδικτυακό φάρο που καθορίζει εάν έχουν ανοίξει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι σύνδεσμοι που μεταδίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας στις ανάγκες των χρηστών. Η διαγραφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφει επίσης τον ιστό web beacon. Είναι αυτονόητο ότι τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν περιέχουν web beacon.

2.4. Ανάλυση ιστού

Για τους σκοπούς συνεχούς λειτουργικής βελτιστοποίησης και μέγιστης φιλικότητας προς το χρήστη, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ανάλυσης ιστού και τα πρόσθετα των κοινωνικών δικτύων που αναφέρονται παρακάτω. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι αποκλειστικά μη προσωπικά.

Google Analytics:

Google Analytics της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, δηλαδή τα αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο. Κατά κανόνα, τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που συγκεντρώνει το συγκεντρώνουν τα cookies μεταδίδονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμίας IP στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η Google θα περικόψει τη διεύθυνση IP σας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Εκ μέρους του χειριστή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σας, να συντάξει αναφορές σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες και να παράσχει άλλες υπηρεσίες για τον διαχειριστή του ιστότοπου σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο . Η διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αποφύγετε την αποθήκευση των cookies η επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από cookies και τη χρήση τους από την Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και τους κανόνες απορρήτου, ανατρέξτε στην ενότητα https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ή

https://www.google.com/policies/.

Facebook Plugin ("κουμπί Share"):

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις προσθήκες του Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Καλιφόρνια 94025, ΗΠΑ με το λογότυπο Facebook ή το κουμπί "Κοινή χρήση". Για μια επισκόπηση των plugins του Facebook, κάντε κλικ εδώ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, το plugin δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook. Έτσι το Facebook ενημερώνεται ότι χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας με τη διεύθυνση IP σας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Κοινή χρήση" του Facebook, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας στο προφίλ σας στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook μπορεί να συσχετίσει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policy.php.

 Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε στο Facebook να συσχετίσει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας με το λογαριασμό χρήστη στο Facebook σας, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό χρήστη στο Facebook.

Xing:

Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε μία από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου Xing της XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Γερμανία, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές Xing. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η Xing δεν αποθηκεύει διευθύνσεις IP ούτε αξιολογεί τις δραστηριότητες των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Xing στη διεύθυνση https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

YouTube:

Το YouTube λειτουργεί από την Google, δηλ. Από το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε μία από τις υπηρεσίες μας online που είναι εφοδιασμένες με ένα πρόσθετο YouTube, έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube και οι πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε διαβιβάζονται στον διακομιστή YouTube. Όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να συνδέσει τη δραστηριότητα περιήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποφύγετε εφόσον είστε αποσυνδεδεμένοι από το λογαριασμό σας στο YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων χρήστη από το YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

Twitter:

Η υπηρεσία Twitter παρέχεται από το Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία "αναδημοσίευση", οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες. Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα μεταδίδονται στο Twitter. Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στο http://twitter.com/privacy. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας στο Twitter στη διεύθυνση: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn:

Ο πάροχος του δικτύου Linkedlin είναι η εταιρεία LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε μια από τις υπηρεσίες μας που περιέχουν συνδέσεις LinkedIn, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές LinkedIn. Το LinkedIn ενημερώνεται ότι χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας με τη διεύθυνση IP σας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Συνιστώμενο" του LinkedIn κατά τη σύνδεσή σας στο LinkedIn, η χρήση των ηλεκτρονικών σας υπηρεσιών μπορεί να συσχετιστεί με εσάς και το λογαριασμό χρήστη σας. Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από τη LinkedIn. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Siteimprove:

Το Siteimprove Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού του Siteimprove A/S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen, Denmark), χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αναλύουν τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογραφημένης διεύθυνσης IP του χρήστη) που συλλέγονται μέσω των cookies μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Siteimprove στη Δανία και αποθηκεύονται εκεί. Το Siteimprove χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών και να συντάξει αναφορές. Το Siteimprove δεν μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους. Το Siteimprove αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες προστασίας δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση όλων των λειτουργιών των διαδικτυακών υπηρεσιών στο χρήστη στο σύνολό τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Siteimprove στη διεύθυνση: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

Hotjar:

Για μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, μερικές από τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν το λογισμικό Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Μάλτα, Ευρώπη). Το Hotjar μας επιτρέπει να μετράμε και να αξιολογούμε τις δραστηριότητες των χρηστών (κινήσεις του ποντικιού, κλικ, ύψος κύλισης). Για το σκοπό αυτό, το Hotjar τοποθετεί τα cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα χρήστη, π.χ. οι πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, ο χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο κλπ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τη Hotjar, ανατρέξτε στο https://www.hotjar.com/privacy.

3. επεξεργασια προσωπικών δεδομένων και διαρκεια αυτησ

3.1. Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μόνο με νόμιμα μέσα και για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή και πρόσφορα για το συγκεκριμένο σκοπό που επιδιώκεται κάθε φορά, ενώ συλλέγεται μόνο ο ελάχιστος αριθμός προσωπικών δεδομένων που απαιτείται για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού. Στις κάτωθι περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών μας και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη απάτης ή κατάχρησης ή την επιβολή νόμιμων όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες για χρονικά διάστημα μετά τη λύση ή λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ή ακόμα κι αν δεν χρειάζεται πλέον για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.

3.2. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, αναλυτικότερα:

·        Παροχή, βελτίωση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας: περιλαμβάνει αναλύσεις δεδομένων, προσδιορισμό τάσεων χρήσης, καθώς και υπολογισμούς και στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο  πρόσβασης των χρηστών των υπηρεσιών αυτών.

·        Μάρκετινγκ: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως έρευνες, αποστολή ευχών σε εορτές ή διαφημιστικές εκστρατείες, εάν έχετε ρητά συμφωνήσει να υπόκεινται σε επεξεργασία για  τέτοιους σκοπούς. Η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για λεπτομέρειες, βλ. Σημείο 5.

·        Ενημερωτικό δελτίο: Εάν συμπληρώσετε την φόρμα web για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα δεδομένα που μας παρέχετε για να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της αναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, , καθώς επίσης και για να αναλύσουμε την κυκλοφορία και την αξιοποίηση του ενημερωτικού μας δελτίου.

Για περαιτέρω σκοπούς, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

·        Παραγγελία ενημερωτικού υλικού: Εάν παραγγέλλετε ενημερωτικό υλικό από εμάς, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Για την εκτέλεση παραγγελιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων στους οποίους διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Για περαιτέρω σκοπούς, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας.

·        Χρήση της φόρμας επικοινωνίας: Εάν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας για να θέσετε ερωτήσεις, οι πληροφορίες που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων επαφής σας, χρησιμοποιούνται για την απάντηση στην ερώτηση  και διατηρούνται για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που χρειασθεί να παρακολουθήσουμε το ζήτημα που μας θέσατε. Εάν είναι απαραίτητο για την απάντηση ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Wienerberger (βλ. Σημείο 4) ή σε τρίτους συνεργάτες μας..

·        Αποστολή δεδομένων για εύρεση εργασίας: Οι αιτήσεις απασχόλησης περιέχουν προσωπικά δεδομένα (π.χ. βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα εντός του ομίλου Wienerberger (βλ. Σημείο 4) για να αποφασίσουμε αν θα προσφέρουμε στον αιτούντα απασχόληση μια θέση ή θα απαντήσουμε στην αίτηση υποψηφιότητας. Εάν δεν διατυπώσετε αντίρρηση, διατηρούμε τα δεδομένα σε αρχείο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία επαφή για ενδεχόμενη εξέταση σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

.   Εκτέλεση και διαχείριση συμβάσεων: Για την εκτέλεση εισερχόμενων παραγγελιών (ειδικά παραγγελιών για προϊόντα) χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων μερών στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο των ερευνών ικανοποίησης πελατών ή για σκοπούς έρευνας αγοράς. Αν μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς σεβαστούμε την επιθυμία σας.

·        Προστασία δικαιωμάτων: Εάν η προστασία των δικαιωμάτων της “Εταιρείας” το απαιτεί, μπορούμε να επεξεργασθούμε και να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, έχουμε έ το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον απαιτείται από το νόμο.

·       Καθαρισμός και ενοποίηση δεδομένων: Από καιρό σε καιρό, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μπορούν να διασταυρωθούν ή να ενοποιηθούν με (i) δεδομένα από τα υπάρχοντα μας μητρώα (online και offline), (ii) δεδομένα που έχουν ληφθεί από νόμιμη προκάτοχο ή (iii) δεδομένα από άλλες πηγές.

3.3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για άλλον σκοπό για τον οποίον δεν σας έχουμε ενημερώσει, θα σας ενημερώσουμε και, εφόσον απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και μόνο όταν τη λάβουμε, θα προχωρήσουμε στην επεξεργασία.

3.4. Για λόγους προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας ή για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ορίζεται πιο πάνω, σε καμμία όμως περίπτωση πέραν των δέκα (10) ετών από τη συλλογή τους.  

4. Διαβίβαση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Ανάλογα με το είδος της σχέσης που ζητήσατε (π.χ. επιστροφή της παραγγελίας, αίτημα πληροφορίες, κλπ.), τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβασθούν σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής (π.χ. εταιρείες ταχυδρομικών παραγγελιών, τράπεζες, κ.λπ.) ή άλλες εταιρείες του ομίλου Wienerberger. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις εκ του νόμου  ή να προστατεύσουμε τα  δικαιώματα μας.

·        Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους: Για την εκτέλεση συγκεκριμένων παραγγελιών και για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη  (π.χ. εταιρείες προώθησης). Τα μέρη αυτά δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται ή να διαβιβάζουν τα δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σχέσης που έχει θέσει η Pipelife Hellas SA.

·        Χρήση δεδομένων εντός του Ομίλου: Η “Pipelife Hellas SA” είναι μέλος του Ομίλου Wienerberger, ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών με διασυνοριακές εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες, δομές και τεχνικά συστήματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ομίλου Wienerberger και να τα διαβιβάσουμε στους ιστοτόπους μας σε άλλες χώρες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3. και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων μας σε επίπεδο Ομίλου και οι διαδικασίες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ένα εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Για μια πλήρη λίστα των εταιριών του Ομίλου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://www.wienerberger.com/

 ή https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites

 

·        Συμμόρφωση με το δίκαιο και παρεμφερείς υποχρεώσεις: Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου (i) να συμμορφωθούμε με νόμο, κανονισμό, ή  εντολή εκδοθείσα από δημόσια αρχή, (ii) να ανιχνεύσουμε και να αποτρέψουμε απειλές κατά της ασφάλειας, απάτη ή άλλες κακόβουλες δραστηριότητες, (iii) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της “Pipelife Hellas SA” και (iv) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την προσωπική ασφάλεια των υπαλλήλων μας.

5. Δικαιώματα υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

·       Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ειδικότερα δε ειδικώτερα δε α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πoυ σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων σας που τηρούνται στα αρχεία και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία σας, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

·       Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε ως προς τη συγκατάθεση που δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και   δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

·       Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιήσιμο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).

·      Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

 ·     Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

·      Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση PIP_GR_OFFICE@pipelife.com

6. Ασφάλεια δεδομένων

Η “Pipelife Hellas SA” χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία μέτρων ασφαλείας δεδομένων για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν κενά ασφαλείας στη μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία σας από την πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά δεδομένα σας.

8. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή την επεξεργασία των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με:

Pipelife Ελλάς Α.Ε.
5ο χλμ ΠΕΟ Θήβας-Χαλκίδας
32200, Ελλάδα
Τηλ: 2262021400
Email: PIP_GR_OFFICE@pipelife.com

Ενότητα Λήψης Αρχείων
Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε με την όμαδα μας

Παρακαλώ επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο

Callback

Υπηρεσία τηλεφώνου
Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας τηλεφωνικά.
Υπηρεσία E-Mail
Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας μέσω email